ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗОМ №4 ВІД 09.08.2023 РОКУ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙТІВ АППС»

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ЩОДО УЧАСТІ В АЗАРТНІЙ ГРІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙТІВ АППС», ідентифікаційний код юридичної особи 43488489, місцезнаходження: Україна, 04123, місто Київ, вул. Світлицького, будинок 35, офіс 108/4, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України на підставі Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, що видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей 22.12.2022 р., відповідно до рішення № 434 від 13.12.2022 року (надалі – «Організатор»), з однієї сторони, та 
Фізична особа, яка на момент укладення цього Договору публічної оферти щодо участі в азартній грі досягла 21-річного віку, має повну цивільну дієздатність та не внесена до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та яка за власним бажанням користуються веб-порталом https://supergra.ua (надалі – «Портал») та/або мобільним додатком то SuperGra (надалі – «Мобільний додаток SuperGra») для участі в азартних іграх (надалі – «Гравець» та/або «Клієнт»), з іншої сторони, надалі разом іменуються – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», попередньо ознайомившись із загальними вимогами до чинності цього правочину та положеннями законодавства України у сфері азартних ігор та фінансового моніторингу, уклали цей договір публічної оферти щодо участі в азартній грі (надалі – «Договір») про наступне:

Умов акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Азартна гра – будь-яка гра, яка має за умову внесення Гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності Гравця.
Акцепт (або Акцептування) - надання Гравцем повної й безумовної згоди на укладення Договору в повному обсязі, шляхом реєстрації на Порталі /Мобільному додатку SuperGra та створенням Клієнтського рахунку Гравця.
Виграш (приз) – грошові кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) Гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до Договору та Правил організатора азартних ігор.
Відповідальна гра – основний принцип організації та проведення азартних ігор, що регламентує здійснення організаторами азартних ігор заходів до попередження та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень і самоконтролю для гравців.
Гравець – фізична особа, яка на момент реєстрації на Веб-сайті та на момент участі у грі досягла 21-річного віку, має повну цивільну дієздатність та щодо якої, відсутні відомості в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, не перебуває у стані наркотичного, алкогольного чи будь-якого іншого сп’яніння, не визнана Організатором небажаною, не має інших обмежень відповідно до Діючого законодавства України та/або Правил організатора азартних ігор, та/або Правил азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правил (принципів) відповідальної гри, та/або Політикою конфіденційності Організатора, та/або AML/KYC-Політикою організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Умовами акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, яка за власним бажанням бере участь в Азартній грі на Порталі та/або Мобільному додатку SuperGra, уклала Договір з Організатором та безумовно погоджується з Правилами організатора азартних ігор.
Діюче законодавство України – Конституція України, закони, зокрема, але не виключно - Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 р. № 768-IX (із наступними змінами і доповненнями), Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року № 361-IX (із наступними змінами і доповненнями), інші нормативно-правові акти, підзаконні нормативно-правові акти, зокрема, але не виключно, Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2020 р. № 1341 (із наступними змінами і доповненнями), чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Клієнтський рахунок  Гравця – онлайн рахунок, який відкривається Гравцеві для участі в Азартних іграх на Порталі та/або Мобільному додатку SuperGra та є частиною онлайн-системи Організатора, що забезпечує Гравця повною інформацією про його дії, угоди, укладені з Організатором, баланс електронних грошових замінників, а також містить інформацію, необхідну для ідентифікації Гравця.
Ліцензія – Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана Організатору Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей 22.12.2022 р. відповідно до рішення № 434 від 13.12.2022 року.
Мобільний додаток Super Gra – різного роду програмне забезпечення, призначене для функціонування на мобільних пристроях з різними операційними системами (IOS, Android, та інші), використовуючи яке Гравець може отримувати доступ до інструментів та функціоналу  Порталу та/або Мобільного додатку SuperGra з мобільного пристрою.
Онлайн-система – це онлайн-система організації та проведення азартних ігор Організатора, а саме: сукупність програмних, технічних та програмно-апаратних інструментів і засобів, які мають на меті функціонування (у тому числі в мережі Інтернет) системи організації та проведення азартних ігор, збір і систематизацію даних про прийняті ставки, їх облік та реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов'язаних з організацією та проведенням азартних ігор, та зберігання відповідної інформації;
Оферта – пропозиція Організатора Гравцю укласти Договір з метою участі в Азартній грі, на умовах, викладених у цьому Договорі, що розміщується на Порталі/Мобільному додатку SuperGra Організатора Азартної гри.
Політика конфіденційності – документ, який містить умови та правила, встановлені Організатором, у якому Організатор  відповідно до Діючого законодавства України повідомляє Гравця про обробку його персональних, зокрема, про категорії даних, які збираються, цілі та правові підстави для їхньої обробки, а також права суб’єктів персональних даних та порядок їх реалізації. Політика конфіденційності розміщена Організатором на Порталі за посиланням: https://supergra.ua/uk/privacy.
Послуги – послуга або декілька послуг у сфері Азартних ігор, а саме: організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.
Правила організатора азартних ігор – документ, розроблений та затверджений Організатором, що містить умови та правила організатора азартних ігор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙТІВ АППС» та регламентує детальний порядок та особливості провадження Організатором діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет з використанням Порталі /Мобільному додатоку SuperGra. Правила організатора азартних ігор розміщені Організатором за посиланням https://supergra.ua/uk/gambling-rules
Ставка – грошові кошти та/або електронні грошові замінники, що передаються Гравцем Організатору, є умовою участі в Азартній грі та виходячи з розміру якої, відповідно до правил такої Азартної гри, визначається розмір виграшу (призу).
Уповноважений орган – Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Будь-які інші терміни визначаються та застосовуються у розумінні Діючого законодавства України, а також відповідно до загальнопоширеного розуміння у сфері Азартних ігор. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України і може бути укладеним виключно шляхом приєднання до нього в цілому.
2.2. Гравець гарантує, що на момент укладення Договору він досяг 21 року, має повну цивільну дієздатність та не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та виключно за власним бажанням укладає Договір, а його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі та переконанням. Гравець підтверджує і гарантує, що не перебував/не перебуває в стані наркотичного та/чи алкогольного сп’яніння і не має інших обмежень згідно Діючого законодавства України щодо укладення Договору і участі в Азартній грі, та не визнаний іншими організаторами азартних ігор небажаним.
2.3. З метою укладення Договору Організатор у повній мірі стверджує, що має право на підставі Ліцензії провадити діяльність щодо організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет відповідно до Діючого законодавства України.
2.4. Якщо Гравець (фізична особа), всупереч Діючого законодавства України та вказаному вище, взяв участь в Азартній грі, Договір між Організатором та таким Гравцем (фізичною особою), є нікчемним з усіма правовими наслідками нікчемного правочину.
2.5. З моменту реєстрації Гравця на Порталі /Мобільному додатку SuperGra Організатора та створення Клієнтського рахунку, вважається, що цей факт є підтвердженням  повного та безумовного прийняття Оферти Гравцем та укладення Договору.
2.6. Момент, зазначений в пункті 2.5. Договору, є підтвердженням того, що Гравець ознайомлений з Правилами організатора азартних ігор, Правил азартних ігор казино в мережі Інтернет, Правилами (принципами) відповідальної гри, AML/KYC-Політикою організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Умовами акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, погоджується з тим, що Організатор буде надавати Послуги відповідно до Правил організатора азартних ігор, Правил азартних ігор казино в мережі Інтернет, Правил (принципів) відповідальної гри, AML/KYC-Політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, Умовами акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, а також ознайомлений з Політикою конфіденційності.
2.7. У випадку не згоди Гравцем з умовами Договору та/або Правилами азартних ігор, Гравець зобов’язується негайно припинити участь в Азартній грі на  Порталі /Мобільному додатку SuperGra Організатора.
2.8. Факт реєстрації Гравця на Порталі /Мобільному додатку SuperGra Організатора свідчить та дає підстави вважати, що Гравець у повній мірі володіє інформацією щодо порядку оподаткування можливого виграшу, встановленого Діючим законодавством України, у тому числі списання можливих комісій банків.
2.9. Гравець та Організатор погоджуються, що Договір має юридичну силу, є обов’язковим для виконання Сторонами і не потребує підписання Сторонами у паперовому та/або електронному вигляді.
2.10. Укладаючи (акцептуючи) Договір, Гравець виконуючи (щоразу) на Порталі/Мобільному додатку SuperGra та/або в особистому профілі Клієнтського рахунку на Порталі/Мобільному додатку SuperGra дії зі зміни умов налаштування мови надання (відображення) інформації (української мови, російської мови, англійської мови тощо), за власним вільним волевиявленням, внутрішній волі і бажанню підтверджує, що дозволяє Організатору (співробітникам, третім особам, що залучені для надання Послуг) у подальшому здійснювати/надавати будь-яку комунікацію (листи електронною поштою, спілкування в месенджерах, онлайн чаті, надавати промоційну/рекламну інформацію тощо) тією мовою, щодо якої було отримано Організатором від Гравця електронне підтвердження (згода) (на Порталі/Мобільному додатку SuperGra та/або в особистому профілі Клієнтського рахунку на Порталі/Мобільному додатку SuperGra) щодо вибору мови надання (відображення) інформації.
2.11. Договір не може бути укладений з:
•    громадянами та/або підданими держави, яка у будь-який спосіб окупувала частину території України або яка вчиняє агресію проти України, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, окрім тих, які мають чинну посвідку на постійне або тимчасове проживання в Україні.
•    з особами, які включені до санкційних списків;
•    з особами, які відповідно до законодавства України є колаборантами та/або займаються колабораційною діяльністю;
•    з особами, які підтримують терористичну діяльність та підпадають під санкції, або аналогічні заходи відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН та/або законодавства України.
2.12. З моменту, вказаного в п. 2.5 Договору, Гравець підтверджує, що у повній мірі повідомлений про те, що Організатор має право вносити зміни до Договору у будь-який момент як з повідомленням Гравця, так і без нього. Окрім цього, Гравець повідомлений про те, що чинна редакція Договору опублікована на Порталі/Мобільному додатку SuperGra Організатора і доступна без обмежень.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Згідно із Договором Організатор здійснює Оферту Гравцеві щодо надання/отримання послуг з прийняття участі (стати учасником) в будь-якій з Азартних ігор казино, розміщених на Порталі/Мобільному додатку SuperGra, згідно із Правилами організатора азартних ігор, а Гравець, який акцептував Оферту, зареєструвавшись на Порталі/Мобільному додатку SuperGra, має право отримати дистанційну інтернет-послугу з прийняти участі в Азартних іграх, серед запропонованих Організатором, шляхом внесення/здійснення ставки (ставок).
3.2. Деякі Азартні ігри, що розміщені на Порталі /Мобільному додатку SuperGraОрганізатора, можуть мати спеціальні правила та умови участі (розміщені на Порталі).
3.3. Гравець зобов’язується ознайомитися з Правилами організатора азартних ігор та спеціальними умовами та правилами для участі в конкретній Азартній грі, Правилами азартних ігор казино в мережі Інтернет, Правилами (принципами) відповідальної гри, Політикою конфіденційності, Умовами акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, перед внесення/здійсненням ставки Гравцем.
3.4. Момент і факт внесення/здійснення ставки є підтвердженням того, що Гравець ознайомився і надав беззаперечну згоду з Правилами організатора азартних ігор, Правилами азартних ігор казино в мережі Інтернет, Умовами акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет та спеціальними умовами і правилами участі у конкретній Азартній грі. В момент прийняття ставки у конкретній Азартній грі договір оферти щодо участі у конкретній Азартній грі вважається акцептованим (укладеним) Сторонами.
3.5. З будь-яких питань, які виникають у Гравця з приводу Азартних ігор, у тому числі, але не виключно, щодо участі в них, Гравцеві надається можливість звернутися до служби підтримки Організатора електронною поштою за адресою: [email protected] або за телефонами +38093 772 32 77, +38099 772 32 77, +38097 772 32 77 і 0 800 300 583 (по тарифам оператора Гравця на території України).

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Гравець зобов’язується:
4.1.1. Дотримуватися вимог та виконувати обов’язки, передбачені Діючим законодавством України, а також Правил організатора азартних ігор, Правил азартних ігор казино в мережі Інтернет, Правил (принципів) відповідальної гри, Умовами акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет і спеціальними правилами та умовами участі у конкретній Азартній грі.
4.1.2. Надавати точні і достовірні персональні дані у повному обсязі, з метою виконання Організатором Діючого законодавства України, зокрема, але не виключно, оновлювати персональній дані у разі їх зміни тощо. 
4.1.3. На вимогу Організатора, надати для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи.
4.1.4. Залишити Азартну гру негайно на вимогу Організатора у разі відмови від надання документа (документів), за допомогою якого можливо встановити особу та її вік.
4.1.5. Не чинити дій, які перешкоджають діяльності Організатора щодо організації і проведення Азартних ігор, а також дотримуватися Правил організатора азартних ігор.
4.1.6. Не грати в Азартну гру, якщо персонально Гравцю обмежено доступ до участі в Азартних іграх та/або має захворювання на лудоманію (ігрову залежність), про що терміново повідомити Організатора.
4.1.7. За жодних обставин не перебувати у стані наркотичного та/або алкогольного сп’яніння, а також не мати обмежень, визначених Правила організатора азартних ігор та/або Діючого законодавства України.
4.1.8. Виконувати принципи відповідальної гри і забезпечити їх неухильне виконання, зокрема, але не виключно:
•    безпосередньо надати усі необхідні документи (оригінали, їх копії) та інформацію, відповідно до Діючого законодавства України, за якими можливо здійснити ідентифікацію Організатором Гравця та негайно інформувати Організатора про будь-які обставити та/або факти обмеження, які заважають участі Гравця у Азартній грі;
•    не чекати будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких безпосередньо та/або опосередковано обумовлено фактом програшу Гравцем у будь-якій Азартній грі.
4.1.9. В терміновому порядку негайно повідомляти Організатора про факт (факти) здійснення третьою особою (третіми особами) незаконного доступу (до) та/або безпосереднього отримання персональних даних  Гравця, зокрема, але не обмежуючись, документів, що посвідчують його особу, Клієнтського рахунку на Порталі /Мобільному додатку SuperGra, якщо Гравцю стало відомо про такий факт.
4.1.10. Припинити гру в Азартні ігри та користування Порталом /Мобільним додатком SuperGra, якщо виникли ознаки лудоманії (ігрової залежності), а також обов’язково звернутися за кваліфікованою допомогою до організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які надають медичну допомогу та лікують ігрову залежність (лудоманію). З контактами зазначених організацій та/або закладів можна ознайомитися за посиланням https://supergra.ua/uk/responsible.
4.1.11. Терміново припинити гру в Азартні ігри та користування Порталом/Мобільним додатом SuperGra, якщо Гравець має ознаки або перебуває у стані наркотичного та/або алкогольного сп’яніння, а також має обмеження, визначені Правилами організатора азартних ігор та/або Діючим законодавством України.
4.1.12. Не пред’являти до Організатора будь-які вимоги, претензії, позови, у тому числі майнового характеру, у разі порушення пункту 4.1.10, 4.1.11 та інших умов Договору, Правил організатора азартних ігор та/або Діючого законодавства України. 
4.2. Гравець має право:
4.2.1. Зареєструватися на Порталі /Мобільному додатку SuperGra та здійснювати безпосереднє управління Клієнтським рахунком з урахуванням умов Договору, Правил організатора азартних ігор та Діючого законодавства України.
4.2.2. На надання Організатором якісних Послуг з урахуванням умов Договору, Правил організатора азартних ігор та Діючого законодавства України.
4.2.3. Встановлювати особисті обмеження щодо участі в Азартних іграх з використанням Порталу /Мобільного додатку SuperGra, зокрема, але не обмежуючись, по лімітам коштів, які планує витрачати, встановлювати обмеження щодо максимального розміру ставок і витрачених коштів згідно із порядком, що передбачений Правилами організатора азартних ігор.
4.2.4. Користуватися іншими правами, які передбачені Правилами організатора азартних ігор та/або Діючим законодавством України.
4.2.5. Відмовитися від отримання інформаційних (рекламних) повідомлень Організатора.
4.3. Організатор зобов’язаний:
4.3.1. Будь-яким способом безпосередньо та/або опосередковано не вчиняти дій та/або не впливати на результати Азартних ігор на Порталі /Мобільному додатку SuperGra. 
4.3.2. За допомогою ПорталуПорталу /Мобільного додатку SuperGra надавати Послуги відповідно до Правил організатора азартних ігор та з дотриманням Діючого законодавства України.
4.3.3. Провадити діяльність на підставі чинної Ліцензії виключно з дозволеними Діючим законодавством України видами азартних ігор казино в мережі Інтернет.
4.3.4. Здійснювати облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (якщо наявні такі виграші (призи)).
4.3.5. Безпосередньо запроваджувати і вживати заходів для недопущення до участі в Азартній грі казино в мережі інтернет осіб, які не досягли 21-річного віку, а також осіб, щодо яких наявні обмеження згідно до Діючого законодавства України. 
4.3.6. Безпосередньо запроваджувати і вживати заходів стосовно протидії лудоманії (ігровій залежності), зокрема, але не виключно, відкрито відображати на Порталі /Мобільному додатку SuperGra інформаційні матеріали, які стосуються лудоманії (ігрової залежності) і відповідальної гри: про обмеження віку Гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної лудоманії (ігрової залежності) та про місця, де можна отримати кваліфіковану допомогу в разі ігрової залежності.
4.3.7. Безпосередньо запроваджувати і вживати заходів стосовно запобіганню порушенню Гравцями Діючого законодавства України, персоналом Організатора.
4.3.8. Здійснювати розгляд скарг Гравців та інших осіб, зокрема, в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені Правилами організатора азартних ігор.
4.3.9. Розміщувати на Порталі /Мобільному додатку SuperGra необхідну інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які надають медичну допомогу та/або лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки).
4.3.10. Використовувати під час організації та проведення Азартних ігор Онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання в їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри.
4.3.11. Дотримуватися вимог Діючого законодавства України та Правил організатора азартних ігор.
4.4. Організатор має право:
4.4.1. Звертатися до Гравця із запитами стосовно надання додаткових документів відповідно до Правилами організатора азартних ігор задля проведення ідентифікації (верифікації) Гравця.
4.4.2. Здійснювати обробку та зберігання будь-якої інформації, що надається (вводиться) Гравцем для та під час реєстрації Клієнтського рахунку на Порталі /Мобільному додатку SuperGra або надану Організатору іншим шляхом (включаючи IP та MAC адреси Гравця, дані про його місцезнаходження, версію операційної системи, налаштування пристрою, за допомогою якого Гравець отримує доступ до Порталу /Мобільного додатку SuperGra тощо).
4.4.3. Збільшувати мінімальний вік Гравця для участі в Азартній грі.
4.4.4. Призупинити надання Послуг за цим Договором в односторонньому порядку, якщо було порушено Гравцем умови Договору, Правила організатора азартних ігор та/або норми і вимоги Діючого законодавства України.
4.4.5. Змінювати та/або доповнювати умови Договору, Правила організатора азартних ігор без будь-якого повідомлення Гравця. Окрім цього, Організатор відповідально стверджує, гарантує та підтверджує, що на Порталі /Мобільному додатку SuperGra розміщена актуальна та дійсна поточна редакція тексту Договору, додатків до нього, Правил організатора азартних ігор тощо.
4.4.6. Здійснювати відмову щодо виплат виграшів (призів) особі, яка юридично не є Гравцем та/або яка не має права для отримання такого виграшу (призу).
4.4.7. У повному обсязі здійснювати реалізацію інших прав відповідно до Діючого законодавства України.
4.4.8. Організатор має право надсилати інформаційні (рекламні) повідомлення Гравцю в електронному вигляді через Портал/Мобільний додаток SuperGra, та/або на електронну пошту Гравця, та/або у вигляді SMS-повідомлень на номер мобільного телефону Гравця та/або шляхом здійснення телефонного дзвінка Гравцю.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. З метою надання послуг щодо участі Гравця в Азартній грі на Порталі/Мобільному додатку SuperGra Організатора, використовується Клієнтський рахунок Гравця.
5.2. Операції щодо взаєморозрахунків, пов’язані із прийняттям Організатором ставок для участі в Азартній грі, виплатою (видачею) виграшів (призів), поверненням грошових коштів, внесених Гравцями на Клієнтський рахунок на Порталі/Мобільному додатку SuperGra для участі в Азартній грі, здійснюються відповідно до Правил організатора азартних ігор та Діючого законодавства України.
5.3. Будь-які операції Гравця щодо внесення оплат та/або поповнень вважаються здійсненими після фактичного надходження грошових коштів на банківські рахунки Організатора та прийняття таких грошових коштів Організатором.
5.4. Операції щодо розрахунків на Клієнтському рахунку Гравця може бути обмежено чи призупинено банківською установою та/або платіжною системою з урахуванням норм Діючого законодавства України. 
5.5. Організатор не несе відповідальності у випадку ненадходження грошових коштів на Клієнтський рахунок Гравця або за затримки у їх зарахуванні з будь-яких підстав, пов’язаних зі зміною внутрішніх процедур в установ і організацій, що виконують банківські та/або фінансові операції, або через обставини непереборної сили (збої в каналах передачі даних, центри авторизації тощо).
5.6. Операції Гравця щодо внесення грошових коштів для оплати ставок в Азартній грі, щодо повернення грошових коштів, які були внесенні для участі в Азартній грі через мережу Інтернет, щодо виплати Гравцям виграшів, здійснюються в безготівковій формі з використанням Онлайн-системи Організатора в мережі Інтернет, виключно з дотриманням норм Діючого законодавства України.
5.7. Виключно Гравець несе відповідальність за дії та коректність їх вчинення щодо здійснення платежів і зберігання розрахункових документів.
5.8 У випадках, що стосуються технічних збоїв у роботі системи розрахунків Організатора, операції щодо виплат Гравцеві здійснюються у відповідності до Правил організатора азартних ігор.
5.9. Гравцю не надається можливість Організатором грати в Азартну гру на умовах кредиту або із розстроченням платежу, або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими банківськими картками за наявності авторизації платежу.
5.10. Гравець перед отриманням виплати виграшу (призу) або ставки, що підлягає поверненню зобов’язаний пройти ідентифікацію відповідно до порядку, що визначений Правилами організатора азартних ігор.
5.11. Організатором не здійснюються операції стосовно виплати виграшу (призу), його еквіваленту та/або повернення ставки будь-яким третім особам, включно особам, стосовно яких Гравець пропонує Організатору здійснити операції щодо виплати виграшу (призу), його еквіваленту або повернення ставки. Вказана умова (обмеження) не поширюється та не застосовується Організатором щодо випадків отримання звернення стосовно повернення ставок, здійснених особою, якою не досягнуто 21-річного віку, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за умови звернення особи за поверненням ставки, яка є її законним представником.
5.12. Правилами азартних ігор встановлюється детальний порядок прийняття ставок та здійснення виплат.
5.13. Під час здійснення виплати виграшу, відповідно до Податкового кодексу України у Гравця виникає обов’язок зі сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору (ВЗ) від суми виграшу, які Організатор як податковий агент нараховує, утримує та сплачує до державного бюджету України від імені та за рахунок Гравця.
5.14. Організатор має право не приймати ставки у Гравців без пояснення причин, а також у тих Гравців, які порушують  Договір чи Правила організатора азартних ігор, та залишає за собою право закривати або тимчасово блокувати Клієнтські рахунки окремих Гравців без попереднього повідомлення.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Не виконання та/або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором, тягне за собою відповідальність винної Сторони відповідно до Діючого законодавства України.
6.2. За не виконання або неналежне виконання зобов’язань перед Гравцем Організатор звільняється від відповідальності, якщо Гравцем було порушено умови Договору та/або Правила організатора азартних ігор, та/або Діюче законодавство України.
6.3. Гравець несе відповідальність за достовірність наданих ним документів та інформації відповідно Діючого законодавства України.
6.4. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які є результатом невжиття та/або неналежного вжиття Гравцем заходів спрямованих на збереження таємниці його Клієнтського рахунку, та/або реєстраційних даних, або в результаті доступу третіх осіб Клієнтського рахунку Гравця з вини останнього.
6.5. Організатор не несе відповідальності за будь-які за будь-які втрати та/або збитки, які Гравець або третя особа може понести в результаті неполадок засобів інформаційних технологій, що викликані атаками, вірусами або іншими технологічно шкідливими матеріалами, при використанні Порталу/Мобільного додатку SuperGra Організатора та/або скачування будь-яких матеріалів, розміщених на Порталі /Мобільному додатку SuperGra, та або будь-яких посилань, розташованих на Порталі/Мобільному додатку SuperGra.
6.6. У разі порушення Гравцем умов Договору та/або Правил організатора азартних ігор, та/або Діючого законодавства України Організатор має право розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом направлення на адресу Гравця повідомлення про розірвання Договору, надані – Повідомлення стосовно розірвання Договору. У цьому разі Договір є розірваним і вважається припиненим в повному обсязі без укладення будь-яких документів через 1 (один) календарний день від дати направлення Повідомлення стосовно розірвання Договору.
6.7. У разі припинення Договору з підстав, передбачених п. 6.6 Договору, Організатор має право анулювати повністю або частково ставки, анулювати виграші (призи), закрити Клієнтський рахунок Гравця та стягнути з такого Гравця штраф у розмірі 100% (сто відсотків) внесених Гравцем грошових коштів на Клієнтський рахунок.
6.8. Скарги Гравця розглядаються Організатором у порядку і строки, визначені Правилами організатора азартних ігор.
6.9. Усі спори, що виникають між Сторонами з Договору та зв’язку із ним, врегульовуються шляхом переговорів.
6.10. Якщо відповідний спір між Сторонами неможливо врегулювати шляхом переговорів, такий спір підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до Діючого законодавства України.

7. ОБСТАВИНИ ФОРС-МАЖОРУ

7.1. За невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони звільняються від відповідальності, у випадку виникнення обставин форс-мажору.
7.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, глобальні спалахи смертельних вірусних епідемій, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Гравець, або держави, резидентом якої є Організатор, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також будь-які дії чи події, які впливають на функціонування Онлайн-системи організатора азартних ігор і унеможливлюють надання Послуг Організатором належним чином.
7.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ЇХ ОБРОБКА

8.1. Організатор здійснює обробку персональних даних за цим Договором, в процесії його виконання, з дотриманням вимог та порядку, передбаченого Діючим законодавством України.
8.2. Детальний порядок обробки персональних даних, перелік цілей та юридичні і правові підстави для обробки, права суб’єктів даних, визначаються Організатором у Політиці конфіденційності.
8.3. Порядок обробки персональних даних, цілі та правові підстави для обробки, а також права суб’єктів даних визначені у Політиці конфіденційності, яка становить невід’ємну частину Договору та розміщена Організатором за посиланням: https://supergra.ua/uk/privacy.

9. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК ЗАКІНЧЕННЯ ЙОГО ДІЇ

9.1. Гравець має право самостійно призупинити дію власного Клієнтського рахунку (вчинити дії щодо блокування Клієнтського рахунку самостійно), звернувшись із листом до підтримки за електронною поштою: [email protected] або за телефоном +38093 772 32 77, +38099 772 32 77, +38097 772 32 77 і 0800 300 583.
9.2 Від моменту відправки Гравцем запиту на закриття Клієнтського рахунку і до його повного виконання Організатором (момент отримання Гравцем підтвердження про закриття Клієнтського рахунку), Гравець несе повну відповідальність за будь-які дії зі своїм власним Клієнтським рахунком.
9.3. Організатор має право стягнути з Гравця комісію на суму, які Гравець винен Організатору, перед здійсненням дій стосовно закриття Клієнтського рахунку Гравця. За умови, якщо Клієнтський рахунок було заблоковано, скасовано або видалено, грошові кошти, які знаходилися на балансі в момент закриття, не підлягають поверненню та інші засоби не зараховуються та/або щодо них не можуть бути здійсненні операції стосовно переведення в готівку. Наступний доступ до такого Клієнтського рахунку Гравцем не може бути здійснено. 
9.4 Факт анулювання Клієнтського рахунку свідчить, що жодна Сторона Договору не має будь-яких зобов’язань перед іншою.
9.5. Організатором може бути здійснено дії щодо блокування Клієнтського рахунку Гравця без надання будь-якого попереднього повідомлення за наступних підстав:
i) прийнято рішенням Організатором стосовно припинення надання послуг усім користувачам загалом та/або конкретному Гравцю.
ii) з будь-яких причин Клієнтський рахунок Гравця має пов’язаність з видаленим раніше Клієнтським рахунком/рахунками.
iii) заблоковані рахунки Гравця будь-яким чином пов’язані з Клієнтським рахунком, у такому випадку Організатору надається право закрити Клієнтський рахунок без з’ясування обставин пов’язаності з заблокованими наразі рахунками Гравця, а також у повному обсязі заблокувати облікові дані на зазначених рахунках. За виключенням випадків, зазначених в цьому Договорі, грошові кошти, що залишилися на Клієнтському рахунку Гравця повертаються Гравцю протягом певного періоду, одразу з після утримання Організатором грошової суми, яку Гравець винен Організатору.
iv) Гравець де-факто є учасником, або збирався стати учасником у злочинній змові або намагався зламати Онлайн-систему.
v) Гравець вчинив та/або вчиняє дії щодо втручання в роботу програмного забезпечення Організатора, у тому числі стосовно маніпуляції програмним забезпеченням.
vi) Гравцем вчинено/вчиняються дії з власним Клієнтським рахунком з метою, яка містить ознаки протиправності відповідно до Діючого законодавства України.
vii) Гравцем здійснються публікуваня образливої та/або принизливої інформації на Порталі/Мобільному додатку SuperGra.
viii) У разі, якщо протягом 3 або більше місяців Клієнтський рахунок Гравця є неактивним, Організатор має право закрити Клієнтський рахунок або призупинити його дію без надання Гравцю попереднього повідомлення.
ix) у випадках, передбачених Діючим законодавством України.
9.6. Договір може бути розірвано за згодою Сторін, за виключенням випадків, передбачених Договором.

10. ОХОРОНА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

10.1. Зміст Порталі /Мобільному додатку SuperGra  (як в сукупності, так і кожний його елемент окремо) є об'єктом авторського права та інших прав інтелектуальної власності, що належать Організатору або використовуються за ліцензією від правовласників - третіх сторін. Всі файли, що містяться на Порталі /Мобільному додатку SuperGra, можуть бути завантажені тільки на один персональний комп'ютер або аналогічний пристрій і можуть бути роздруковані виключно для особистого некомерційного використання.
10.2. Використання Порталу/Мобільного додатку SuperGra в жодному разі не надає Гравцеві жодних прав на інтелектуальну власність (наприклад, авторські права, ноу-хау або торговельні марки), що належить Організатору або будь-якій іншій третій особі.
10.3. Забороняється будь-яке використання або відтворення комерційного найменування, торговельних марок або інших об’єктів прав інтелектуальної власності, розміщених Порталі/Мобільному додатку SuperGra без отримання попередньої письмової згоди на це Організатора.
10.4. Гравець буде нести особисту відповідальність за будь-які збитки, шкоду або витрати, що виникли через або у зв'язку з вчиненням ним будь-якої забороненої діяльності. Гравець повинен негайно повідомити Організатора, в разі якщо йому стане відомо про вчинення будь-яких із заборонених видів діяльності будь-якою особою (наприклад, іншим відвідувачем або Гравцем), і сприяти Організатору в проведенні будь-яких розслідувань, які вона може проводити з урахуванням інформації, наданої Гравцем в цьому відношенні.
10.5. Організатору безоплатно надаються всі виключні майнові права інтелектуальної власності на матеріали (такі як фотографії, запитання, коментарі, текстові повідомлення тощо), які надсилаються на Порталі /Мобільному додатку SuperGra і не містять особистих даних Гравців.
10.6. Організатор не несе відповідальності за матеріали, опубліковані відвідувачами та/або Гравцями на Порталі/Мобільному додатку SuperGra, але залишає за собою право видалити матеріали, що суперечать Діючому законодавству України, Правилам організатора азартних ігор, цьому Договору, та надати таку інформацію уповноваженим органам.

11. ПОСИЛАННЯ

11.1. Портал/Мобільний додаток SuperGra може містити посилання на інші сайти, які також знаходяться поза контролем Організатора і не згадані в Договорі та/або Правилах організатора азартних ігор. Організатор не несе відповідальності за зміст будь-яких сторонніх сайтів, дій або бездіяльності їх власників, за зміст реклами від третіх осіб і спонсорства на цих сайтах. Гіперпосилання на інші сайти надаються виключно в інформаційних цілях. Відвідувач/Гравець переходить за такими посиланнями на власний ризик та під власну відповідальність.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, що надається Гравцем є конфіденційною.
12.2. Поширення персональних даних без згоди Гравця дозволяється у випадках, визначених Діючим законодавством України.
12.3. З моменту прийняття оферти Гравцем та укладення цього Договору (з моменту реєстрації Гравця на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra Організатора та створення Клієнтського рахунку) Гравець надає свою згоду на отримання від Організатора інформаційних (рекламних) повідомлень в електронному вигляді через Портал/Мобільний додаток SuperGra та/або на електронну пошту, та/або у вигляді SMS-повідомлень на номер мобільного телефону, шляхом отримання телефонних дзвінків. У випадку, якщо Гравець бажає відмовитися від отримання інформаційних (рекламних) повідомлень в електронному вигляді через Портал/Мобільний додаток SuperGra та/або на електронну пошту, та/або у вигляді SMS-повідомлень на номер мобільного телефону, та/або шляхом здійснення телефонних дзвінків, то йому необхідно звернутися з відповідною заявою до служби підтримки Організатора на адресу електронної пошти [email protected].
12.4. Договір є безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором, Правилами організатора азартних ігор та Діючим законодавством України. Договір вважається погодженим Гравцем та укладеним за місцезнаходженням Організатора з дати акцептування.
12.5. Відносини, що виникли на підставі Договору регулюються Діючим законодавством України.
12.6. Сторони підтверджують, що Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
12.7. У разі втрати юридичної сили одним або декількома положеннями Договору та/або Правил організатора азартних ігор, та/або Правил азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правил (принципів) відповідальної гри, та/або Політики конфіденційності Організатора, та/або AML/KYC-Політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Умов акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, інші положення вважаються законними та не втрачають юридичної чинності відповідно до чинного законодавства. Частина умов Договору та/або Правил організатора азартних ігор, та/або Правил азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правил (принципів) відповідальної гри, та/або Політики конфіденційності Організатора, та/або AML/KYC-Політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Умов акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, яка стала недійсною або неможливою до виконання, має бути змінена відповідно до застосованого права. При цьому зміни мають відображати початкові цілі максимально близько та точно.
12.8. Організатор може, виключно на власний розсуд, в будь-який час вносити зміни або доповнювати будь-яку послугу, пропоновану на Порталі /Мобільному додатку SuperGra з метою підтримки та оновлення Порталу/Мобільного додатку SuperGra, в тому числі додавати нові ігри, видаляти існуючі ігри, змінювати інтерфейс Порталу/Мобільного додатку SuperGra тощо.
12.9. У разі будь-якого збою в системі Порталу /Мобільного додатку SuperGra або помилки в Азартній грі (відхилення від нормального функціонування логіки гри з будь-якої причини), Організатор намагатиметься в найкоротші строки виправити ситуацію. Організатор не бере на себе жодної відповідальності за несправності засобів інформаційних технологій, завдані роботою обладнання, що використовується відвідувачем/Гравцем або іншими відвідувачами/Гравцями для доступу до Порталу /Мобільного додатку SuperGra, а також за перебої в роботі Інтернет-провайдера відвідувача/Гравця або Інтернет-провайдера інших Гравців чи Організатора.
12.10. У процесі використання Послуг Порталу /Мобільного додатку SuperGra можуть виникнути певні обставини, коли ставка була прийнята або оплата проводилася з помилками з боку Організатора (наприклад, неправильна установка умов прийняття ігрових ставок з боку Організатора в результаті очевидної помилки або упущення при введенні інформації або в результаті збою в роботі програмного забезпечення або в результаті допущеної Організатором помилки в підрахунку кількості належних Гравцю виграшів/повернень, в тому числі в результаті невірного введення даних вручну або автоматично).
12.11. Організатор залишає за собою право обмежити або скасувати будь-яку ставку, що була прийнята з помилкою, в тому числі і за наявності підстав, передбачених в п.12.10 Договору.
12.12. Якщо Гравець скористався грошовими коштами, які надійшли на його Клієнтський рахунок або були передані йому помилково для розміщення наступних ставок або участі в Азартній грі, Організатор може скасувати такі ставки і/або будь-які виграші, які Гравець може отримати з використанням таких коштів, а якщо Організатор вже виплатила Гравцю грошові кошти за такими ставками або Азартними іграми, то ці суми Гравець повинен буде негайно повернути їх Організатору за першою вимогою.
12.13. Ані Організатор (в тому числі її співробітники або агенти), ані її партнери або підрядники не несуть відповідальності за будь-які збитки, включаючи втрату виграшу, що відбулися в результаті помилки в роботі онлайн-системи Організатора (в тому числі технічних збоїв), що сталися як на боці Гравця, так і на боці Організатора.
12.14. Організатор і його ліцензіари, дистриб'ютори, дочірні підприємства, філії та всі співробітники і директори не несуть відповідальності за будь-які збитки або шкоду, яка може бути спричинена перехопленням або неправильним використанням будь-якої інформації, що передається через Інтернет.
12.15. Організатор залишає за собою право вносити зміни, редагувати, оновлювати та змінювати Договір, та/або Правила організатора азартних ігор, та/або Правила організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правила (принципи) відповідальної гри, та/або Політику конфіденційності Організатора, AML/KYC-Політику організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Умови акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до нових законів або нормативних актів, а також з причин, пов'язаних з удосконаленням обслуговування Гравців.
12.16. Організатор залишає за собою право в будь-який час та без попереднього попередження вносити зміни в порядок роботи Порталу/Мобільного додатку SuperGra, програмне забезпечення та порядок надання Послуг, а також відповідно до Діючого законодавства України змінювати вимоги, виконання яких необхідне для доступу та використання Послуг.
12.17. Якщо Гравець не погоджується зі змінами в новій редакції Договору, та/або Правил організатора азартних ігор, та/або Правил азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правил (принципів) відповідальної гри, та/або Політики конфіденційності, AML/KYC-Політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Умов акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, йому необхідно припинити користуватися Порталом/Мобільним додатком SuperGra та/або закрити Клієнтський рахунок на Порталі/Мобільному додатку SuperGra. Подальше використання будь-якої частини Порталу після оновлення Договору, та/або Правил організатора азартних ігор, та/або Правил азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правил (принципів) відповідальної гри, та/або Політики конфіденційності, та/або AML/KYC-Політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Умов акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет автоматично розглядатиметься як згода та прийняття Гравцем зазначених змін. Це включає згоду, зокрема, щодо будь-яких доповнень або інших змін в інформації, що мають відношення до Організатора.